Recyklační stroje


Biofermentace & Bioplynové stanice – mobilní a stacionární systémy kompostáren a hygienizace odpadů

Mobilní a modulové verze biofermentoru jsou určeny pro kompostárny.

Tento systém biofermentorů je univerzální. Celý systém na zpracování odpadů je mobilní, v provedení pro venkovní použití. Výhodou je velice rychlá montáž a možnost vestavby do stávajících prostor. Biofermentory mohou pracovat jako samostatné jednotky nebo mohou být sestavovány do baterií fermentorů podle potřeb zákazníků a množství odpadu. Součástí je i vestavěný účinný biofiltr. Fermentory jsou izolovány vrstvou izolačního materiálu. Mají mecha-nicky nebo plyno-hydraulicky otevírané a zavírané dveře (vrata) s tepelnou izolací. V bioreaktorech je průměrná náplň 32 až 75 tun na jednu naplň. Systém firmy plně umožňuje řízení procesu a jeho plnou kontrolovatelnou dynamiku a optimalizaci. Veškerý provoz biofermentoru je řízen z centrální řídící jednotky. Výrazné zkrácení doby výstavby kompostárny řádově na týdny je dalším pozitivním přínosem technologie firmy. Technologie firmy umožňuje zástavbu i do prostor, které má zákazník již dispozici a není proto potřeba výstavby nové a drahé haly. Biofermentory lze umístit po úpravě i přímo do venkovního prostředí, pouze na zpevněnou plochu, třeba štěrkovou.

Zařízení je vyráběno standardně v továrně a je zde proto zaručena kvalita výroby na nejvyšší úrovni. Vlastní komory jsou vyrobeny tak, aby odolaly mechanickému oděru a teplotám nad 70°C a jsou naprosto chemicky imunní. Jedná se o prakticky nezničitelný výrobek. Veškeré využité materiály jsou plně recyklovatelné. Po zhotovení biofermentoru je zařízení dopraveno na místo určení. Biofermentory mohou být předávány za provozu a zákazník přebírá funkční zařízení. Plnění a vyprazdňování biofermentoru je zajišťováno buď nakladačem s obsluhou, nebo bez obsluhy. Při porovnání biofermentoru je základním prvkem skutečnost, že obě zařízení slouží k fermentačnímu procesu BRKO za pomoci aerace směsi a procesu aerobní fermentace a hygienizace.

 

Zpracování odpadů jednostupňové a výroba biopaliva

Zpracování odpadů jednostupňové a výroba biopaliva

Zpracování odpadů jednostupňové a výroba biopaliva

 

Aerobní fermentace v biofermentorech

Kompostování v uzavřených biofermentorech.
Nová vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech k nakládání s BRO respektuje biotechnologie nové generace, kde kompostovací proces je urychlen v uzavřených prostorách a stanoví pro procesy podmínky, které vycházejí z technických možností dané technologie při bezpodmínečném dodržování ochrany životního prostředí.

Biofermentory patří do kategorie kompostárenských technologií, kde je vlastní proces aerobní fermentace technologicky aplikován a řízen v uzavřených prostorách biofermentoru, kde dochází k řízené aerobní fermentaci. Díky uzavřenému prostoru je možné probíhající procesy sledovat a řídit. Výsledkem je významné zkrácení doby potřebné pro degradaci a přeměnu vstupních surovin na konečný produkt, který je stabilizovaný. Současně se minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tím se řízená aerobní termofilní fermentace zásadním způsobem odlišuje od typických kompostáren. Významnou technologickou předností biofermentorů je skutečnost, že v uzavřeném fermentoru je možnost hygienizace substrátů pomoci teploty nad 50°C až 70°C, a tím dochází k ničení jak plevelných semen, tak k vlastní hygienizaci po dobu delší než 58 hodin. Produktem procesu aerobní fermentace je kompost k agrotechnickému využití, nebo kompost k energetickému využití jako biopalivo. Vedlejším produktem fermentace je vodní pára, která je použita ve vlhčení biofiltru, které minimalizují jakékoliv zápachové látky při navážení nebo vyvážení biofermentorů. Při fermentaci se směs biomasy díky tvorbě huminových kyselin zbarvuje černohnědě.

 

Výhody

 • výhodou je, že technologie umožňuje plnění limitů a povinností vyhlášky č.341/2008 Sb. (teploty, hygienizace, prokazování plnění fyzikálních a chemických ukazatelů)
 • výhodou jsou minimální nároky na dozrávací prostor a manipulaci s výrobkem
 • výhodou je možnost střídavého využití produktu – kompostu pro agrotechnické a energetické využití podle ročních dob a výskytu BRO
 • výhodou je možnost zpracování všech odpadů dle katalogů bioodpadů přílohy č. 1 vyhlášky č.341/2008 Sb. včetně odpadů z kuchyní a jídelen a dalších vedlejších živočišných produktů dle nař. Rady ES č.1774/2002
 • výhodou je složení bioodpadů měst a obcí, vhodných ke kompostování
 • výhodou je velmi krátká výrobní doba kompostu

 

Kompostování BRKO

Zatímco pro kompostování odpadů ze zahrad a parků bude možné i nadále využívat klasického kompostování na hromadách – v malých měřítcích, tak tam, kde se do odpadu dostane i třeba nepatrná příměs odpadů definovaných v nařízení 1774/2002 (ES), tak bude nutné zajistit bioreaktorové kompostování, během něhož teploty dosáhnou minimálně po dobu jedné hodiny výše alespoň 70 °C.

 

Kompostování odpadů z údržby zeleně

Kompostování tzv. zelených odpadů je velmi rozšířené. Jde zpravidla o tzv. krechtové kompostování s překopává-ním nakladači nebo rotačními překopávači kompostu. Kompostuje se posečená tráva, stařina, dřevní štěpka z průřezů, plevelné rostliny, odpady z tržišť, listí apod. Surovinová skladba kompostů bývá doplněna dalšími biodegradabilními odpady z provozoven (výlisky ovoce, potravinářské odpady, nezávadné kaly nebo zvířecí fekálie). Kompostování musí být prováděno na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Proto se často využívají nepotřebné silážní žlaby, zemědělská složiště nebo hnojiště, případně zabezpečené plochy bývalých provozoven uhelných skladů. Zařízení kompostárny dokonalým štěpkovačem a technikou pro homogenizaci a překopávání kompostů

 

Způsoby intenzifikace kompostování biodpadu

Předpokladem dobrého průběhu kompostování je poměr C:N v čerstvém kompostu cca 30-35:1. Optimální vlhkost čerstvého kompostu z drceného bioodpadu je v rozmezí 55-62% Možnosti intenzifikace kompostování s cílem rychlé přeměny organických látek odpadů na látky humusové využíváme v počáteční hydrolytické fázi kompostování. O jejím průběhu rozhoduje při optimalizaci chemických a biologických parametrů substrátu intenzita aerace. Nejlepší pro-středí pro tuto fázi zabezpečují aerované kompostovací biofermentory. Teplota fermentace v tepelně izolovaných bio-fermentorech v rozmezí 60-80°C zabezpečuje účinnou devitalizaci patogenních mikroorganismů a semen plevelů a vyšší redukci obsahu vody a objemu materiálu než při klasickém kompostování v zakládkách. Nejčastěji jsou bioreak-tory konstruovány jako tepelně izolované boxy, tzv. kontejnery. Tyto jsou na vstupu průběžně plněny a na výstupu po 10-14 dnech z nich vychází zfermentovaný a hygienizovaný produkt. Zintenzivnění kompostovacího procesu v biofer-mentorech zkracuje dobu dosažení stability kompostů. Výhodou moderních biofermentorů je automatické řízení fer-mentačních procesů a rovněž čištění odplynu v biofiltru.

 

Využití výstupních produktů

 • biopalivo
 • agrotechnické využití kompostu – pro vlastní protřebu města při údržbě městské zeleně (mulčovací vrstvy atd.)

 

Biopalivo

Lze využítv v kotelnách na tuhá paliva. Je možno jej spalovat nejen v kotlích na biomasu, ale takév kontlích uhelných. Využití energetického kompostu lze technicky provádět v kotlích, kde byly provedeny úspěšné technické a emisní zkoušky v minulých letech.

 

Přehled odpadů, jejich využití pro kompostování v bioreaktorech

list-of-waste

Přehled odpadů, jejich využití pro kompostování v bioreaktorech.

 

Pokračovat na:

Mobilní biofermentory Biofiltrace Kompletní provozy / Kompostárny

 

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku